2. Case-Yasmeen Pathan, Mansi Vahia & Arvind Rajshekar